About us

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1. Postanowienia ogólne.

1.1. Sklep internetowy EuroFiranki.pl działający pod adresem: www.eurofiranki.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów wskazanych w jego asortymencie. Sklep EuroFiranki.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polski, jak również poza jej granicami.

1.2. Właścicielem internetowego sklepu EuroFiranki.pl jest podmiot: ZARZECKA Sp. z o.o., zarejestrowany w Polsce, z siedzibą przy ul. Antoniukowskiej 8 lok. 1, 15-845 Białystok.

1.3. Sklep internetowy EuroFiranki.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci internetowej WWW.

§2. Podstawowe definicje.

2.1. Przez pojęcia: „SKLEP”, „SKLEP INTERNETOWY” i „SPRZEDAJĄCY” rozumieć należy sklep internetowy EuroFiranki.pl opisany w §1.1.

2.2. Poprzez pojecie „TOWARU” rozumieć należy: rzecz, usługę lub prawo (np. prawa wynikające z kart upominkowych umożliwiających zakup bezgotówkowy), które są przedmiotem sprzedaży i których to obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego. Pojęcie „TOWARU” należy rozumieć w sposób dwojaki: „TOWAR GOTOWY” oraz „TOWAR NA ZAMÓWIENIE”.

2.3. Pod pojęciem „TOWARU GOTOWEGO” rozumieć należy elementy gotowe, np.: karnisze, ozdoby krawieckie, itp. rzeczy nie wymagające dostosowania ich przez SKLEP do indywidualnych potrzeb KUPUJĄCEGO. „TOWAR GOTOWY” podlega zwrotowi w terminie 14 dni, o którym stanowi Ustawa z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” – uregulowanym w §13 niniejszego Regulaminu.

2.4. Pod pojęciem „TOWAR NA ZAMÓWIENIE” rozumieć należy towar nieprefabrykowany np.: firany, zasłony, tkaniny, wyrób tkacki, karnisze, mechanizmy roletowe, mechanizmy panelowe i inny materiał stanowiący towar, którego dostosowanie do indywidualnych potrzeb KUPUJĄCEGO zgodnie z zamówieniem wymaga koniecznej ingerencji w postaci – przycięcia, skrócenia, zszycia, nieodwracalnego połączenie z innym materiałem itp. – skutkującego bezpowrotnie, że dany TOWAR nie może być objęty zwrotem w terminie 14 dni, (Art. 38 pt 3, Ustawa z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”) – uregulowanym w §13 niniejszego Regulaminu.

2.5. Wszystkie TOWARY w SKLEPIE za wyjątkiem wskazanych jako „TOWARY GOTOWE” są wykonywane na zamówienie i w związku z tym nie podlegają zwrotowi.

2.6. Poprzez pojęcia: „KUPUJĄCY”, „ZAMAWIAJĄCY”, „KLIENT”, „PARTNER” i „PARTNER-HUNTER” rozumieć należy każdą pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej – dobrowolnie zarejestrowaną w sklepie internetowym EuroFiranki.pl, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§3. Rejestracja w sklepie internetowym EuroFiranki.pl.

3.1. Rejestracja w SKLEPIE internetowym EuroFiranki.pl jest dobrowolna i upoważnia do zakupu towarów znajdującego się w asortymencie SKLEPU. KUPUJĄCY ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby.

3.2. Rejestracja osoby fizycznej, która chce korzystać z usług SKLEPU dokonywana jest po podaniu przez zainteresowanego w formularzu rejestracyjnym na stronie rejestracyjnej następujących danych: imienia i nazwiska; pełnego adresu zamieszkania (stałego lub tymczasowego) wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy użytkownika, pod którą kupujący chce występować w sklepie, hasła i opcjonalnie innych danych dobrowolnie zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym.

3.3. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej dokonywana jest w SKLEPIE po podaniu przez ww. nazwy (firmy spółki); imienia i nazwiska osoby upoważnionej do reprezentowania ww. w kontaktach ze sklepem; adresu siedziby podmiotu wraz z nazwą kraju i regionu (województwa); adresu e-mail, numeru kontaktowego; nazwy użytkownika, pod którą kupujący chce występować w sklepie, hasła i opcjonalnie innych danych dobrowolnie zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym.

3.4. SKLEP internetowy może uzależnić świadczenie i korzystanie z serwisu przez osobę zarejestrowaną od potwierdzenia danych określonych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności poprzez przedstawienie stosownych dokumentów. SKLEP może odmówić realizacji zamówienia bez podania przyczyny. W szczególności chodzi o przypadek wysłania TOWARU płatnego przy odbiorze jeżeli nie można potwierdzić takiego zamówienia u KUPUJĄCEGO. SKLEP zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia jeżeli KUPUJĄCY w trakcie zamówienia przesyła dodatkowe zmiany do tego zamówienia.

3.5. Z oferty SKLEPU może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych.

3.6. Dokonanie rejestracji przez KUPUJĄCEGO jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie informacji o jego danych osobowych przez SKLEP w bazie danych osobowych SKLEPU. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez KUPUJĄCEGO będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami).

3.7. Zgromadzone dane o KUPUJĄCYM w formularzu rejestracyjnym SKLEPU co do zasady są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień KUPUJACEGO oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

3.8. KUPUJĄCY ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez stronę internetową SKLEPU. KUPUJĄCY może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z basy danych SKLEPU. KUPUJĄCY może samodzielnie usunąć swoje dane osobowe z basy danych SKLEPU logując się do swojego konta.SKLEP może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.

3.9. Kategorycznie zabronione jest korzystanie z kont innych KUPUJĄCYCH oraz odstępowanie swojego konta w SKLEPIE innym osobom trzecim. Powyższe bezapelacyjnie jest podstawą do zawieszenia konta KUPUJĄCEGO.

§4. Sposób zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

4.1. Zamówienia KUPUJĄCEGO przyjmowane są przez SKLEP za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www.eurofiranki.pl. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.

4.2. W celu złożenia zamówienia KUPUJĄCY musi wypełnić formularz zamówienia SKLEPU. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie SKLEPU internetowego.

4.3. Umowa kupna-sprzedaży towarów będących w asortymencie SKLEPU zostaje zawarta pomiędzy KUPUJĄCYM a SKLEPEM z chwilą naciśnięcia przez KUPUJĄCEGO przycisku „ZAMÓW” na stronie sklepu. Po złożeniu zamówienia do KUPUJĄCEGO zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do SKLEPU z podaniem linku do celów potwierdzenia zamówienia w sklepie.

4.4. W celu realizacji zamówienia złożonego przez KUPUJĄCEGO, tj. umowy kupna-sprzedaży, KUPUJĄCY oraz SKLEP powinni nawiązać ze sobą kontakt nie później niż w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży w celu potwierdzenia zamówienia oraz omówienia czynności, jakich KUPUJĄCY oczekuje od SKLEPU (np. usługi przycięcie zasłon na wymiar itp.). Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. Każde zamówienie przyjęte do realizacji musi być dodatkowo potwierdzone drogą elektroniczną.

4.5. Realizacja złożonego przez KUPUJĄCEGO zamówienia przez SKLEP nie nastąpi wcześniej, niż po nawiązaniu przez KUPUJĄCEGO kontaktu ze SKLEPEM i potwierdzeniu złożonego zamówienia.

4.6. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być już anulowane.

4.7. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę SKLEPU, zamówienie takie może zostać anulowane przez SKLEP. KUPUJĄCY zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

4.8. Na KUPUJĄCYM spoczywa obowiązek dokładnego określenia jakich czynności oczekuje od SKLEPU, np. przycięcia zasłony, firany – ich zszycia itp. – podanie dokładnych wymiarów i parametrów.

4.9. SKLEP nie odpowiada za nieprawidłowe podanie wymiarów, bądź innych parametrów zamówionego towaru leżących po stronie KUPUJĄCEGO, w wyniku którego w ocenie KUPUJĄCEGO nastąpiła „niewłaściwe” dostosowanie zamówionego TOWARU.

4.10. KUPUJĄCY ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe ze złożenia niewłaściwego zamówienia, a w szczególności skutki zamówienia innych TOWARÓW, niż zamierzone, podania niewłaściwej ilości sztuk, wskazania błędnego miejsca wydania zamówionych rzeczy, etc.

§5. Ceny i podatki.

5.1. Wszystkie ceny TOWARÓW są podawane w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług VAT (w przypadkach, gdzie jest on obowiązujący). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta, ale nie uwzględnia kosztów wysyłki TOWARU, który jest naliczany odrębnie.

5.2. SKLEP zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5.3. Określając łączną kwotę zamówienia, do cen towarów SKLEP dolicza koszty dostawy, które co do zasady obciążają wyłącznie KUPUJĄCEGO.

5.4. SKLEP wystawia faktury VAT na zakupiony TOWAR na żądanie KUPUJĄCEGO. Powyższe żądanie wystawienia faktury VAT należy zgłosić dla SKLEPU poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia, przed naciśnięciem przycisku „ZAMÓW” przez KUPUJĄCEGO.

5.5. Do dostarczonej przesyłki TOWARU zawsze dołączany jest dokument dostawy i sprzedaży.

§6. Sposób płatności, terminy i sposoby dostawy zamówionych towarów.

6.1. KUPUJĄCY wybiera sposób zapłaty za zamówiony TOWAR spośród możliwości proponowanych przez SKLEP.

6.2. SKLEP dopuszcza możliwość zapłaty za zamówiony TOWAR w następujące sposoby: a) przelew; b) wpłata pocztowa; c) płatność gotówką przy odbiorze (należność pobiera wówczas kurier, bądź listonosz zależnie od wybranej formy dostawy).

6.3. W przypadku wyboru sposobu płatności – przedpłaty, można dokonać jej w formie "przelewu" lub „wpłaty pocztowej”, towar jest wysyłany dopiero w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.

6.4. Po złożeniu zamówienia, które jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży SKLEPU i KUPUJACEGO, KUPUJĄCY otrzyma drogą elektroniczną fakturę pro-forma, w której będą widniały dane do przelewu, tzn.: numer konta, nazwa SKLEPU, jego dane adresowe, kwota do zapłaty za zamówiony towar – obejmująca koszty sposobu przesyłki wybranego przez KUPUJĄCEGO.

6.5. Dokonując wpłaty KUPUJĄCY ma obowiązek w jego tytule podać między innymi, poza swoimi danymi numer otrzymanej faktury pro-forma, o której wspomina pkt. 6.4. Regulaminu SKLEPU.

6.6. Czas realizacji zamówienia przez SKLEP wynosi odpowiednio:

- w przypadku płatności „za pobraniem” – 2-5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia,

- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 2-5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu,

- wyjątkiem są artykuły z umieszczoną w opisie produktu informacją o wydłużonym czasie realizacji przez SKLEP lub indywidualne uzgodnienia pomiędzy SKLEPEM a KUPUJACYM w związku z koniecznością ich obróbki na życzenie klienta.

6.7. Zamówienia zagraniczne są realizowane przez SKLEP po wcześniejszych ustaleniach z KUPUJĄCYM drogą e-mail, dotyczących wymiarów zamówionego TOWARU oraz innych parametrów, w tym kosztów przesyłki i wyboru przewoźnika.

6.8. Towar zostaje wysłany do KUPUJĄCEGO po skompletowaniu całości zamówienia, chyba, że co innego wynika z uzgodnień pomiędzy SKLEPEM a KUPUJACYM. KUPUJĄCY będzie obciążony kosztami wysyłki TOWARU każdorazowo w zależności od wagi paczki.

6.9. Faktyczny termin otrzymania przesyłki jest zależny od daty potwierdzenia zamówienia (do 3 dni), czasu realizacji (tj. kompletowania zamówienia – 2-5 dni) oraz przewidywanego czas dostawy (zależnie od przewoźnika; kurierem do 2 dni). Wskazany termin jest odpowiednio wydłużany zależnie od wielkości złożonego zamówienia – uwzględniając stan magazynów – w tym wysyłki TOWARU zagranicę. KUPUJACY zostanie niezwłocznie poinformowany o przyczynach wydłużonego terminu realizacji zamówienia. KUPUJĄCY może ewentualnie zrezygnować z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

6.10. Zamówienia złożone przez KUPUJACEGO w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane przez SKLEP następnego dnia roboczego.

6.11. Złożenie zamówienia przez KUPUJACEGO w SKLEPIE internetowym EuroFiranki.pl za pośrednictwem internetu jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.

6.12. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia przez SKLEP lub innego problemu, który wystąpi w związku z realizacją zamówienia, KUPUJACY jest natychmiast informowany o tym fakcie i możliwych sposobach wyjścia z sytuacji problemowej.

6.13. SKLEP zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym KUPUJĄCY zostanie niezwłocznie poinformowany – po stwierdzeniu braku TOWARU. KUPUJĄCY decyduje wówczas, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. KUPUJĄCY może zrezygnować również tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

6.14. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki TOWARU przez KUPUJACEGO traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

6.15. Po uregulowaniu zapłaty zawartość przesyłki powinna być sprawdzona przez KUPUJĄCEGO w obecności kuriera/listonosza na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania, kupujący powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej oraz sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail na adres: biuro@eurofiranki.pl. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości reklamacja będzie SKLEP niezwłocznie rozpatrzona – zgodnie z postanowieniami odnośnie reklamacji Regulaminu. Podstawą dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie jest sporządzenie protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera/listonosza. W przypadku niesporządzenia protokołu szkody, reklamacje nie będą rozpatrywane. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym/pokwitowaniu, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

6.16. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych TOWARU powstałych podczas transportu będą uwzględniane tylko wtedy, gdy w DZIEŃ DOSTAWY zostaną zgłoszone kurierowi lub w najbliższym oddziale firmy kurierskiej/Poczty Polskiej i wraz z kurierem/listonoszem spisany zostanie protokół szkodowy, na którym wyszczególniony zostanie towar uszkodzony. Reklamacje zgłoszone po tym terminie będą w 100% rozpatrywane negatywnie. Ponadto KUPUJĄCY ma obowiązek przesłania kopii protokołu szkodowego do SKLEPU.

6.17. Z chwilą wydania zamówionych rzeczy przewoźnikowi na KUPUJĄCEGO przechodzą korzyści i ciężary związane z zamówionym TOWAREM oraz ryzyko, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych rzeczy.

§7. Gwarancja.

7.1. SKLEP gwarantuje KUPUJĄCEMU najwyższą jakość zakupionych TOWARÓW, z wyłączeniem TOWARÓW, o których mowa w pkt. 9.5.

7.2. Na TOWARY, o których mowa w art. 7.1. przez SKLEP udzielana jest 24 miesięczna gwarancja. Reklamacje nie będą uwzględniane, jeżeli TOWARY były użytkowane niezgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji.

7.3. TOWARY oznaczone znakiem „GWARANCJA SATYSFAKCJI” podlegają specjalnemu programowi: GWARANCJA SATYSFAKCJI KUPUJĄCEGO. Zakupione w tym programie TOWARY podlegają procedurze zwrotu pieniędzy, jeżeli KUPUJĄCY zwróci towar w ciągu 2 dni od daty otrzymania (liczy się czas od dnia dostawy towaru do KUPUJĄCEGO do dnia otrzymania zwróconego towaru przez SKLEP), równowartość zwracanego towaru KUPUJĄCY otrzyma przelewem bankowym na przesłane konto lub pocztą – w terminie 2 dni.

§8. Konto kupującego oraz zasady jego usunięcia.

8.1. SKLEP zastrzega sobie prawo do zawieszania konta KUPUJĄCEGO, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, bezwzględnie wiążącego od dnia rejestracji przez KUPUJĄCEGO.

8.2. KUPUJĄCY, którego konto użytkownika w SKLEPIE zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody SKLEPU.

8.3. SKLEP zastrzega sobie prawo do zawieszania konta KUPUJĄCEGO, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla SKLEPU – o czym dany KUPUJĄCY zostanie powiadomiony, łącznie z podaniem przyczyny zawieszenia konta.

§9. Obowiązki SKLEPU.

9.1. Ogół umownych warunków obowiązujących pomiędzy KUPUJĄCYM i SKLEPEM w odniesieniu do przedmiotu zakupu – TOWARU SKLEP określa, na stronie w opisie danego przedmiotu objętego obrotem SKLEPU.

9.2. SKLEP potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do zakupionych TOWARÓW każdemu KUPUJĄCEMU, który nabędzie je w ramach zawartej umowy kupna-sprzedaży.

9.3. TOWARY znajdujące się w asortymencie SKLEPU są co do zasady dokładnie opisane. SKLEP jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne błędy lub nieścisłości takiego opisu.

9.4. SKLEP jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż TOWARÓW, ani stworzone opisy, ani też inne czynności, bądź informacje związane ze znajdującym się w sklepie TOWAREM – asortymentem nie naruszały obowiązujących przepisów prawa.

9.5. TOWARY o nieznanym stanie sprawności technicznej lub pochodzące ze zwrotów są odpowiednio opisane jako „uszkodzone” lub „używane” i nie podlegają gwarancji SKLEPU w sposób opisany w §7.1. i §7.2.

9.6. SKLEP zobowiązuje się do okresowego wysyłania KUPUJĄCEMU wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji, zawierających informacje handlowe lub oferty. KUPUJACY ma prawo odmówić przyjmowania następnych takich wiadomości po otrzymaniu którejkolwiek z nich – o czym powinien niezwłocznie powiadomić SKLEP.

§10. Zmiany regulaminu sklepu internetowego.

10.1. SKLEP zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

10.2. Każdy zarejestrowany KUPUJĄCY zostanie powiadomiony o takiej zmianie Regulaminu, o ile wyraził na to zgodę (które to wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji). Odmowa akceptacji nowych warunków Regulaminu przez KUPUJĄCEGO upoważnia SKLEP do skasowania konta KUPUJĄCEGO.

§11. Spory.

11.1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez SKLEP zgodnie z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez właściwe dla siedziby SKLEPU polskie sądy powszechne. Obowiązującym jest prawo polskie.

11.2. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: biuro@eurofiranki.pl

§12. WARUNKI REKLAMACJI:

12.1. Podstawą przyjęcia reklamacji przez SKLEP jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

12.2. Na wszystkie reklamowane TOWARU z tytułu niezgodności towaru z umową zakupione w naszym SKLEPIE przyznawana jest 24 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy.

12.3. Koszt przesyłki reklamowanego TOWARU pokrywa KUPUJĄCY. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego SKLEP zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

12.4. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, którego wzór można pobrać na stronie SKLEPU. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyn reklamacji.

12.5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy: ZARZECKA Sp. z o.o., 15-881 Białystok, ul. Sukienna 9 lok. 2.

12.6. SKLEP nie odpowiada za różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera KUPUJĄCEGO (kolor, proporcje, nasycenie, saturację itp.). Powołane przyczyny nie mogą stanowić podstawy reklamacji zakupionego TOWARU.

12.7. Reklamacji przede wszystkim podlega TOWAR zawierający wady ukryte powstałe między innymi z winy producenta w produkcie nie zużytym przez KUPUJĄCEGO. Podstawą reklamacji zakupionego TOWARU nie może być powołanie się przez KUPUJĄCEGO na dokonanie ingerencji w zamówiony TOWAR przez SKLEP zgodne z wolą i życzeniem KUPUJĄCEGO w momencie składania zamówienia.

12.8. TOWAR uszkodzony, którego reklamacja zostanie uwzględniona będzie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

12.9. Reklamacji nie podlegają:

- naturalne zużywanie się wyrobu,

- wyrób posiadający uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.

12.10. W przypadku gdy TOWAR jest niezgodny z umową kupujący może żądać:

- w pierwszej kolejności: nieodpłatnej naprawy TOWARU,

- w drugiej kolejności: wymiany TOWARU,

- jeśli naprawa TOWARU jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli SKLEP nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie KUPUJĄCY może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

12.11. Przesyłki z wymienionymi produktami po rozpatrzeniu reklamacji odsyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką zwykłą, chyba że klient zażyczy sobie aby wysyłka była na jego koszt.

§13. WARUNKI ZWROTU TOWARU:

13.1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, KUPUJACY może zrezygnować z towaru kupionego w SKLEPIE bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.,

- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.,

- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.,

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: ZARZECKA Sp. z o.o., 15-881 Białystok, Sukienna 9 lok. 2, biuro@eurofiranki.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej

www.eurofiranki.pl/regulamin. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

13.2. W przypadku odstąpienia od umowy KUPUJĄCY jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych TOWARÓW do SKLEPU w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem (które jest do pobrania na stronie SKLEPU) i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). O odesłaniu zrealizowanego zamówienia TOWARU należy poinformować dział obsługi klienta SKLEPU drogą telefoniczną lub e-mailową. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

13.3. Zwrot TOWARU jest możliwy tylko wówczas, gdy nie nosi on śladów użytkowania, jest kompletny (musi posiadać kompletne wszywki, ometkowanie producenta), jest bez zabrudzeń i nie został w żaden sposób zniszczony – nie posiada zarysowań, uszkodzeń i nie został „zaciągnięty” w przypadku tkanin. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym paragonem fiskalnym bądź fakturą VAT. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13.4. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt SKLEPU nie są przyjmowane, chyba że wcześniej nastąpiły inne ustalenia ze SKLEPEM. Rozmowy w tym zakresie powinny znaleźć odzwierciedlenie w korespondencji e-mailowej.

13.5. Zwrot należy wysłać bez kwoty pobraniowej – w innym przypadku SKLEP nie odbierze przesyłki, co zaś może spowodować upływ terminu KUPUJĄCEMU do zwrotu zakupionego TOWARU połączonego z całkowitym zwrotem zapłaconej za TOWAR ceny.

13.6. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu ok. 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez KUPUJĄCEGO lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

13.7. Zwrotom nie podlega „TOWAR NA ZAMÓWIENIE” - towar nieprefabrykowany, tj. firany, zasłony, tkaniny, wyrób tkacki i inny materiał stanowiący towar, którego dostosowanie do indywidualnych potrzeb KUPUJĄCEGO zgodnie z zamówieniem wymaga koniecznej ingerencji w postaci – przycięcia, skrócenia, zszycia, nieodwracalne połączenie z innym materiałem itp., oraz firany i zasłony szyte na wymiar klienta, inny niż dostępny w ofercie.

13.9. Zwrotom nie podlegają również firany, zasłony, tkaniny, wyrób tkacki i inny materiał uszyte na prośbę klienta z innego materiału niż podany w ofercie lub w innym kolorze niż podany w ofercie - towar nieprefabrykowany.

13.10. Zwrotom nie podlegają firany, zasłony, tkaniny, wyrób tkacki i inny materiał w innym kolorze niż na zdjęciu głównym (zamawiane na specjalne życzenie KUPUJĄCEGO) - towar nieprefabrykowany, dotyczy to także koloru lamówek (np.: jeżeli na zdjęciu jest lamówka bordowa to firana z lamówka niebieska nie podlega zwrotowi). Wszystkie inne kolory niż te widoczne na zdjęciu głównym objęte są domniemaniem, że były szyte lub sprowadzane na zamówienie. Jest to zgodne z zapisami Polskiego Prawa dotyczącymi sprzedaży wysyłkowej.

13.11. Zwrotowi nie podlegają: „TOWAR NA ZAMÓWIENIE”, TOWAR o nieznanym stanie sprawności technicznej lub pochodzący ze zwrotów oznaczony jako „uszkodzone” lub „używane” a mimo to zakupiony przez KUPUJĄCEGO (opisany w §9.5.) oraz KARTY UPOMINKOWE i TOWARY z kategorii „Prezenty”.

13.12. Kwota uwzględnionego przez SKLEP zwrotu w gotówce KUPUJĄCEMU co do zasady następuje na konto, z którego została dokonana wpłata – bądź ewentualnie w inny sposób ustalony zgodnie przez SKLEP wraz z KUPUJĄCYM.

13.13. Podkreśla się, że SKLEP nie przyjmuje zwrotów TOWARU w postaci:

a) firan, zasłon i tkanin zamówionych z usługą szycia - towar nieprefabrykowany,

b) firan, zasłon, tkanin i dodatkowó kupionych w metrażu - towar nieprefarykowany,

Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym EuroFiranki.pl oznacza akceptację postanowień regulaminu.

* Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie w dochodzeniu przez Konsumenta roszczeń na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.02.141.1176). Podstawą do ewentualnych reklamacji zakupionego Towaru, które wynikają z niezgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy wymienionej w zdaniu poprzedzającym, jest dowód zakupu Towaru.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  • Adresat: ZARZECKA Sp. z o.o., 15-881 Białystok, Sukienna 9 lok. 2, biuro@eurofiranki.pl

  • Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*),

  • Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*): ....................................................................,
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ...............................................................................................
  • Adres konsumenta(-ów): ...............................................................................................................
  • Podpis konsumenta(-ów): ...............................................................................

    (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

– Data: ..................................................

 

(*) Niepotrzebne skreślić.